• Class Schedule MONDAY - THURSDAY

   Period Time Purpose Duration
   ***  7:25 am  Warning Bell  5 min.
   1 7:30 am-8:50 am  Class Time  80 min.
   *** 8:50 am - 8:55 am  Break 5 min.
   2 8:55 am - 10:10 am  Class Time 75 min.
   *** 10:10 am - 10:15 am Break 5 min.
   3 10:15 am - 11:10 am Class Time 55 min.
   8th Lunch  11:10 am - 11:30 am Lunch 20 min.
   7th Lunch 11:30 am - 11:50 am Lunch 20 min.
   *** 11:50 am - 11:55 am Break 5 min.
   4 11:55 am - 1:10 pm Class Time 75 min.
   ***  1:10 pm - 1:15 pm Break 5 min.
   5  1:15 pm - 2:30 pm Class Time 75 min.

     Class Schedule FRIDAY and EARLY RELEASE DAYS

   Period Time Purpose Duration
   *** 7:25 am Warning Bell 5 min.
   1 7:30 am - 8:25 am Class Time 55 min.
   *** 8:25 am - 8:30 am Break 5 min.
   2 8:30 am - 9:25 am Class Time 55 min.
   *** 9:25 am - 9:30 am Break 5 min.
   4 9:30 am - 10:25 am Class Time 55 min.
   8th Lunch 10:25 am - 10:45 am Lunch 20 min.
   7th Lunch 10:45 am - 11:05 am Lunch 20 min.
   *** 11:05 am - 11:10 am  Break 5 min.
   5 11:20 am - 12:00 pm Class Time 50 min.
   *** 12:00 pm - 12:05 pm Break 5 min.
   3 12:05 pm - 1:15 pm Class Time 70 min.